Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Pravila in pogoji uporabe spletnega slovarja PONS

posodobljeno: 10. september 2008 (za registrirane uporabnike)


1. Pravila in pogoji uporabe

1.1. Pravila in pogoji uporabe se nanašajo na vse načine uporabe spletnega mesta PONS (pons.si in pons.eu), in so sporazum med založnikom PONS GmbH (v nadaljevanju »PONS«) in vami kot registriranim uporabnikom (v nadaljevanju »uporabnik«), če se stranki za posamezne primere nista eksplicitno sporazumeli drugače.

1.2. PONS na spletnem mestu brezplačno zagotavlja platformo, ki uporabnikom omogoča spreminjanje obstoječe vsebine (v določenih slovarskih geslih), ustvarjanje ali predlaganje nove vsebine (»prispevki uporabnikov«) in pogovor z drugimi uporabniki v klepetalnicah in forumih. PONS omogoča uporabnikom rabo spletnega mesta, če se ti strinjajo s pravili in pogoji uporabe.

1.3. PONS si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, popravi ali prilagodi pravila in pogoje, ki določajo pravico do uporabe spletnega mesta. Takrat bo PONS posredoval nova pravila uporabnikom po elektronski pošti ali jih objavil na spletnem mestu. Uporabnik ima pravico, da pri tem glede na 10. člen prekine dogovor s PONS-om v obdobju, ki traja do dva tedna po prejemu obvestila. Če tega ne stori, se upošteva, da je uporabnik sprejel spremembo, popravek ali prilagoditev. PONS mora v obvestilu obvestiti uporabnika o obdobju za prekinitev sporazuma in pomembnosti uporabnikove odločitve.

1.4. Mladoletne osebe se lahko registrirajo v spletni slovar PONS le, če v registracijski obrazec vnesejo pravo in polno ime ter naslov njihovega zakonitega skrbnika, ki ima pravico skleniti dogovor v njihovem imenu. Takrat mora skrbnik aktivirati potrditveni gumb na prijavnem obrazcu. Ne glede na to je lahko kot uporabniško ime uporabljeno ime mladoletne osebe.

2. Prijava in registracija

2.1. Uporabnik se mora prijaviti, preden lahko uporabi spletno mesto, še posebno del za objavo prispevkov uporabnikov. Uporabnik mora kot del prijavnega postopka vnesti in potrditi resnične, trenutne in popolne podrobnosti o svoji osebi (»registracijski podatki«), kot jih je vnesel v prijavni obrazec, in posodobiti te podatke, če je to potrebno za vzdrževanje resničnosti, ažurnosti in popolnosti. Če so uporabnikovi podatki nepravilni, neveljavni ali nepopolni ali če ima PONS razlog za domnevo, da so postali taki, ima PONS pravico, da takemu uporabniku začasno onemogoči dostop do uporabniškega računa ali ga trajno izbriše, poleg tega pa uporabniku začasno ali trajno onemogoči uporabo spletnega mesta.

2.2. Pri prvi prijavi lahko uporabnik vnese uporabniško ime po svoji izbiri. To uporabniško ime se uporablja za npr. označevanje vseh sprememb v zgodovini različic, ki jih je predlagal uporabnik. Uporabniško ime je vidno vsem uporabnikom spletnega mesta in zapisano v zgodovini različic, če se uporabnik pozneje odloči izbrisati svoj račun in z njim povezane osebne podrobnosti. Predlagamo, da se izbrano uporabniško ime pomembno razlikuje od dejanskega imena, še posebno če želi uporabnik vzpostaviti distanco med dejavnostmi na spletnem mestu, ki so vidne tretjim osebam. Po registraciji dobi uporabnik geslo za vstop v račun.

2.3. Uporabnik mora zagotoviti, da njegovo uporabniško ime in geslo ne bosta dostopni nepovezanim osebam, in nosi izključno odgovornost za vse dejavnosti, ki bi jih lahko te osebe izvajale na spletnem mestu po pridobitvi dostopa do uporabnikovega računa zaradi nepazljivosti pri shranjevanju uporabniškega imena in gesla. Uporabnik je dolžan brez oklevanja obvestiti PONS o kakršni koli zlorabi svojega uporabniškega imena in gesla. Uporabnik se mora prepričati, da se po vsaki uporabi spletnega mesta odjavi (»Odjava«).

2.4. Uporaba interneta (npr. prek ponudnika internetne povezave) je povezana s stroški, ki se redno zaračunavajo. Teh stroškov PONS ne krije.

2.5. Mladoletne osebe lahko zaprosijo za storitve, ki zahtevajo prijavo v spletno mesto, če se zavedajo posledic, povezanih s strinjanjem s postopki obdelave in uporabe njihovih osebnih podatkov, ter razumejo pomen tega sporazuma. Če pravni varuh mladoletne osebe dovoli mladoletni osebi uporabo spletnega mesta in udeležbo v nagradnih igrah, prevzema varuh vso odgovornost za dejavnost mladoletne osebe in za posledice, ki bi sledile iz morebitne zlorabe storitev, ponujenih na spletnem mestu.

2.6. PONS si pridržuje pravico do zavrnitve registracije za vsak posamezni primer, do onemogočanja dovoljenj uporabnikom, ki kršijo pravila in pogoje uporabe, ter do preprečevanja dostopa do klepetalnic in forumom določenim uporabnikom, ne da bi za to navajal posebne razloge.

3. Pravica do uporabe

3.1. Prispevki uporabnikov in prispevki v forum so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabnik daje PONS-u časovno in prostorsko neomejeno pravico, da uporabi te prispevke, kakor koli želi. To še posebej zajema pravico, da uporabniške in forumske prispevke na zahtevo ponudi drugim uporabnikom ob času in na kraju, ki ga izberejo – tudi prek mobilnih terminalov (spletne pravice) – in da jih razmnožuje in razširja na podatkovnih medijih (CD-jih, DVD-jih itn.) (pravice v klasičnih medijih); ter pravico do njihove uporabe v povezavi z natisnjenimi in predvajanimi oglasi za izdelke in storitve neodvisnih strank. To podeljevanje pravic se nanaša tudi na pravico do prenosa pravic do uporabe uporabniških in formskih prispevkov neodvisnim osebam (še posebno PONS-ovim podružnicam in partnerskim podjetjem). PONS in njegovi pravni nasledniki lahko pravno preganjajo neodvisne osebe zaradi kršenja avtorskih pravic pri prispevkih uporabnikov.

3.2. Zaradi interaktivnih funkcionalnosti na PONS-ovem spletnem mestu se lahko struktura in vsebina objavljenih prispevkov uporabnikov nenehno spreminjata. Uporabnik z registracijo dovoli PONS-ovemu uredništvu ali drugim oddelkom urejanje teh prispevkov in njihovo povezovanje z drugimi prispevki.

3.3. PONS si kadar koli pridržuje pravico do spreminjanja, brisanja in zavračanja objave uporabniških prispevkov. To lahko stori brez utemeljitve ali posebnega obvestila. To še posebno velja, če prispevki uporabnikov ne ustrezajo namenom leksikološke baze znanja ali če kršijo pogoje in pravice uporabe. Ta člen se še posebej nanaša na prispevke uporabnikov z žaljivo ali komercialno vsebino ter na tiste, ki kršijo zakonodajo.

4. Pravice in obveznosti uporabnika

4.1. Vsebina spletnega mesta (še posebno besedilne, slikovne, grafične, zvočne, video in animacijske datoteke) so last PONS-a in/ali neodvisnih strank ter so zaščitene z industrijskimi lastniškimi pravicami (avtorskimi pravicami …) in drugimi pravicami.

4.2. Uporabnik lahko izdela po en dvojnik vsebin na spletnem mestu izključno za zaseben, nekomercialen namen, še posebno za prenos vsebine v osebni računalnik in tiskanje te vsebine.

4.3. Poleg tega sme uporabnik objaviti članke iz spletnega slovarja PONS na lastnem zasebnem spletnem mestu, če to stori za nekomercialen namen. Objavljena vsebina mora biti opremljena z navedbo vira (URL), datumom in hiperpovezavo do izvorne strani na PONS-u (hiperpovezava mora biti integrirana kot delujoča, klikabilna povezava, če drugi medij to tehnično omogoča). Načelno je število dovoljenih kopiranj omejeno na deset člankov. Taka uporaba teh člankov je omejena na deset let. Po ustvarjanju nove, posodobljene kopije članka (kar je še posebno zaželeno po vsaki spremembi vsebine članka na izvornem spletnem mestu) se to obdobje začne znova. Iz tega dovoljenja so izrecno izvzete slike in drugi večpredstavnostni elementi.

4.4. Pravice do uporabe, ki jih PONS zagotavlja uporabniku, so omejene na obdobje, ko PONS zagotavlja in vzdržuje spletno mesto na internetu. Uporabnik nima pravice objavljati ali narediti dostopne katere koli vsebine, bodisi same ali v povezavi z drugo vsebino. Poleg tega uporabnik iz prenesene vsebine ne sme odstraniti simbolov, ki označujejo industrijske lastniške pravice.

4.5. Uporabnik za vsebino, ki jo uporablja, ne pridobi nobene druge pravice razen zgoraj navedenih. Vse druge pravice mora pisno zahtevati od PONS-a.

5. Uporabnikova odgovornost za njegove prispevke

5.1. Uporabnik mora ravnati vestno, preudarno in spoštljivo, ko ustvarja prispevke. Uporabnik jamči, da je lastnik vseh potrebnih pravic za vsebino njegovih objavljenih prispevkov, in zagotavlja, da uporaba teh prispevkov ne krši avtorskih pravic neodvisnih strank.

5.2. Ko uporabnik komunicira z neodvisnimi osebami prek dostopa, ki mu ga zagotavlja PONS (npr. v klepetalnicah in forumih), se mora strpno vesti do kulturnih, religioznih in osebnih potreb tretjih oseb ter spoštovati veljavno zakonodajo ali sodne odločbe.

5.3. Uporabnik je osebno odgovoren za objavljene prispevke, njihovo vsebino in drugo vsebino, o kateri komunicira. Uporabnik se mora vzdržati objave prispevkov ali pripomb, ki bi kršile veljavno zakonodajo (še posebno kazenski zakonik, zakon o zaščiti podatkov, zakon o zaščiti avtorskih pravic, zasebnost tretjih oseb ali upravne ali sodne odločbe) in žaljivih ali nedostojnih ter komercialno naravnanih pripomb.

5.4. Zaradi kršitev zgornjih obveznosti je uporabnik lahko odgovoren za nastalo škodo, lahko pa se mu prepreči dostop do spletnega mesta. Uporabnik izvzema PONS iz katerih koli in vseh zahtev, ki bi jih lahko proti njemu sprožile tretje osebe na osnovi kršitve pravic tretjih oseb, dejansko ali po trditvi povzročenih s prispevki, ki jih objavi uporabnik, njihovo vsebino ali drugo vsebino uporabnikove komunikacije. Uporabnik je dolžan PONS-u povzročiti vso škodo, ki bi nastala zaradi posledic njegove komunikacije, še posebno pa zaradi zahtev tretjih oseb. Nadomestilo se nanaša tudi na stroške ustreznega pravnega zastopstva, ki bi ga v tem primeru potreboval PONS.

6. Dostop do spletnega mesta

6.1. PONS ne daje nikakršne garancije za trajno in neprekinjeno dostopnost spletnega mesta.

6.2. PONS se z vsemi močmi trudi zagotavljati dostopnost spletnega mesta za uporabnike štiriindvajset ur na dan, vendar uporabniki zato nimajo pravice zahtevati kakršne koli posebne dostopnosti. Spletno mesto je redno posodobljeno, vendar zato uporabniki nimajo pravice zahtevati posodobitev. PONS ima pravico omejiti ali začasno zapreti dostop do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov, npr. vzdrževalnih del.

6.3. PONS ima pravico, da spremeni vsebino spletnega mesta brez vnaprejšnje najave. Spletno mesto mora biti še posebej spremenjeno, če to postane nujno zaradi tehničnih razlogov ali kot posledica upoštevanja zakonodaje.

7. Odgovornost PONS-a, omejitev odgovornosti

7.1. Vsa vsebina PONS-a v nadzorovanem delu spletnega mesta, ki je v aplikaciji obarvana zeleno, je predmet podrobnega pregledovanja uredniškega oddelka. PONS se z vsemi močmi in vedno trudi razširiti in posodabljati to ponudbo, vendar ne jamči za popolnost, pravilnost ali sodobnost gradiva. PONS ponuja vsebino brez kakršnih koli eksplicitnih ali implicitnih zagotovil ali garancij.

7.2. PONS je odgovoren za vsebino tretjih oseb samo, ko se zaveda nezakonitosti vsebine ali povezav na zunanja spletna mesta z nezakonito vsebino in te vsebine ni odstranil. PONS ne sprejema nobene odgovornosti za vsebino ali povezave na zunanja spletna mesta, ki jih ni izrecno integriral v nadzirane dele, omenjene v členu 7.1.

7.3. PONS je neomejeno odgovoren v primeru zlonamernosti in grobega zanemarjanja dolžnosti. V primeru navadnega zanemarjanja dolžnosti, zaradi katerega ne pride do telesnih poškodb, izgube življenja ali škode za zdravje, PONS odgovarja samo, če so kršene pogodbene obveznosti. Odgovornost je takrat omejena na tipično pogodbeno in predvidljivo škodo.

7.4. V primeru navadnega zanemarjanja dolžnosti PONS ne sprejema odgovornosti za posredno in nepredvideno škodo, izgubo dobičkov in prihrankov, finančno škodo ali zahteve tretjih oseb.

7.5. Če je PONS-ova odgovornost omejena ali izključena v skladu z zgornjimi pravili in pogoji, se to nanaša tudi na osebno odgovornost PONS-ovih zaposlenih, njegovih predstavnikov in posredniških agentov.

7.6. Vsebina člankov o zdravju in prehrani ne nadomešča nasveta ali zdravljenja kvalificiranega specialista, npr. svetovalca za prehrano, terapevta, zdravnika ali drugega člana zdravstvene stroke. PONS zavrača kakršno koli odgovornost za škodo ali poškodbe, ki lahko posredno ali neposredno sledijo iz uporabe priporočil, praks, vaj, terapij in terapevtskih ukrepov, predstavljenih na spletnem mestu. Osebam z zdravstvenimi težavami svetujemo, naj se ne zdravijo sami po nasvetih na spletnem mestu brez predhodnega posveta z zdravnikom.

8. Zaščita podatkov

8. PONS se zaveda pomembnosti pazljivega ravnanja z uporabnikovimi zasebnimi podatki. Zaščito podatkov pri rabi spletnega mesta določa Izjava o zaščiti podatkov PONS GmBH. Uporabnik izjavlja, da je prebral in potrdil to izjavo.

 9. Prekinitev

9.1. Stranki lahko prekineta ta sporazum po e-pošti. Prekinitev je takojšnja.

9.2. Po prekinitvi sporazuma še vedno brez omejitev ali prekinitev veljajo pravice do uporabe uporabnikovih prispevkov, podeljene v skladu s 4. členom.

9.3. Po prekinitvi dogovora bodo uporabnikovi prispevki v spletno mesto še naprej vzdrževani pod navedenim uporabniškim imenom.

10. Splošno

10.1. Vse vidike pravnega razmerja med PONS-om in uporabnikom določa zakonodaja Zvezne republike Nemčije, razen pravil in pogojev dogovora ZN o pogodbah o mednarodni prodaji dobrin iz 11. aprila 1980 (CISG) in podobnih mednarodnih pravil.

10.2. Če del tu navedenih pogojev in pravil je ali postane neveljaven, to ne vpliva na veljavnost preostanka pravil in pogojev. Namesto neveljavnih pogojev in pravil veljajo veljavni pogoji in pravila, ki so najbliže celoti pogojev in pravil ter drugih pogodbenih sporazumov v vseh njihovih dejanskih, pravnih in finančnih vidikih. Isti postopek velja, če obstoječi pogoji in pravila ne krijejo nepredvidenega dogodka.

10.3. Če v obveznih zakonskih izjavah ne piše drugače, je mesto izvedbe storitev Stuttgart.

PONS GmbH, Stuttgart, 10. september 2008


Stran Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | Unknown