Telegraphers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Telegraphers v slovarju angleščina»francoščina

telegrapher [Brit ˈtɛlɪˌɡrɑːfə, tɪˈlɛɡrəfə, Am təˈlɛɡrəfər, ˈtɛləˌɡræfər] SAMOST

telegraphese [Brit ˌtɛlɪɡrəˈfiːz, Am ˌtɛləɡræˈfiz] SAMOST

I.telegraph [Brit ˈtɛlɪɡrɑːf, Am ˈtɛləˌɡræf] SAMOST

telegraphically [Brit tɛlɪˈɡrafɪkli, Am ˌtɛləˈɡræfək(ə)li] PRIS

telegraphy [Brit tɪˈlɛɡrəfi, Am təˈlɛɡrəfi] SAMOST

telegraphist [Brit tɪˈlɛɡrəfɪst, Am təˈlɛɡrəfəst] SAMOST

telegraphic [Brit tɛlɪˈɡrafɪk, Am ˌtɛləˈɡræfɪk] PRID

Telegraphers v slovarju PONS

Prevodi za Telegraphers v slovarju angleščina»francoščina

telegraphy [tɪˈlegrəfi, Am təˈleg-] SAMOST no pl

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文