ad v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ad v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi advertisement

advertisement [Brit ədˈvəːtɪzm(ə)nt, ədˈvəːtɪsm(ə)nt, Am ˈædvərˌtaɪzmənt, ədˈvərdɪzmənt] SAMOST

I.ad-lib [Brit adˈlɪb, Am ˌæd ˈlɪb] SAMOST

III.ad-lib [Brit adˈlɪb, Am ˌæd ˈlɪb] PRIS

IV.ad-lib <part prés ad-libbing; prét, part passé ad-libbed> [Brit adˈlɪb, Am ˌæd ˈlɪb] GLAG preh., nepreh.

ad nauseam [Brit ad ˈnɔːzɪam, Am æd ˈnɔziəm] PRIS

ad libitum [Brit ad ˈlɪbɪtəm, Am ˌæd ˈlɪbədəm] PRID PRIS MUS

II.ad hoc [Brit ad ˈhɒk, Am ˌæd ˈhɑk] PRIS

ad v slovarju PONS

Prevodi za ad v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

want ad [ˈwɒnt ˈæd, Am ˈwɑ:nt-] SAMOST Am inf

Prevodi za ad v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ad Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文