closed’ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za closed’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

closed primary [Brit ˌkləʊzd ˈprʌɪməri] SAMOST Am POL

closed-circuit television, CCTV [Brit ˌkləʊzdˌsəːkɪt ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n, Am ˌkloʊzdˌsərkət ˈtɛləˌvɪʒən] SAMOST

3. close → close down

glej tudi close down

Prevodi za closed’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

closed’ v slovarju PONS

Prevodi za closed’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za closed’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

closed’ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文