drug: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drug: v slovarju angleščina»francoščina

2. drug (narcotic):

II.drug <part prés drugging; prét, part passé drugged> [Brit drʌɡ, Am drəɡ] GLAG preh.

sulpha drug Brit, sulfa drug Am [Brit ˈsʌlfə drʌɡ] SAMOST

drug-driving [ˌdrʌɡˈdraɪvɪŋ, Amˌdrəɡˈdraɪvɪŋ] SAMOST

drug: v slovarju PONS

Prevodi za drug: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za drug: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drug: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

drug: iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文