further v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za further v slovarju angleščina»francoščina

I.further [Brit ˈfəːðə, Am ˈfərðər] PRIS comparative of far

II.further [Brit ˈfəːðə, Am ˈfərðər] PRID comparative of far

glej tudi far

5. far (to what extent, to the extent that):

5. far (to what extent, to the extent that):

far-fetched [Brit ˌfɑːˈfɛtʃt, Am ˌfɑrˈfɛtʃt] PRID

far-off [Brit ˌfɑːˈrɒf, Am fɑˈrɔf, fɑˈrɑf] PRID

far-reaching [Brit ˌfɑːˈriːtʃɪŋ, Am ˌfɑˈritʃɪŋ] PRID

far-sighted [Brit ˌfɑːˈsʌɪtɪd, Am ˈfɑrˌsaɪdəd, fɑrˈsaɪdəd] PRID

further v slovarju PONS

Prevodi za further v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.further [ˈfɜ:ðəʳ, Am ˈfɜ:rðɚ] PRID comp of far

II.further [ˈfɜ:ðəʳ, Am ˈfɜ:rðɚ] PRIS comp of far

glej tudi far

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRIS

1. far (a long distance):

far a. fig

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRID

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRIS

1. far (a long distance):

far a. fig

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRID

Prevodi za further v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

further Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文