holds v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za holds v slovarju angleščina»francoščina

I.hold <prét, part passé held> [Brit həʊld, Am hoʊld] GLAG preh.

II.hold <prét, part passé held> [Brit həʊld, Am hoʊld] GLAG nepreh.

glej tudi take, seize, grasp, grab, catch up, catch out, catch

II.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] GLAG preh.

10. take (require) activity, course of action:

III.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] GLAG nepreh.

II.grab <part prés grabbing; prét, part passé grabbed> [Brit ɡrab, Am ɡræb] GLAG preh.

III.grab <part prés grabbing; prét, part passé grabbed> [Brit ɡrab, Am ɡræb] GLAG nepreh.

III.catch up GLAG [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sth] up in) (tangle)

I.catch [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] SAMOST

II.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] GLAG preh.

14. catch SPORT → catch out

15. catch (trick) → catch out

16. catch (manage to reach) → catch up

III.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] GLAG nepreh.

II.hold off GLAG [Brit həʊld -, Am hoʊld -] (hold [sb] off, hold off [sb])

I.take hold GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take hold)

II.hold out GLAG [Brit həʊld -, Am hoʊld -] (hold [sth] out, holdout [sth])

I.hold over GLAG [Brit həʊld -, Am hoʊld -] (hold [sth] over, hold over [sth])

holds v slovarju PONS

Prevodi za holds v slovarju angleščina»francoščina