showers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za showers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.shower [Brit ˈʃaʊə, Am ˈʃaʊ(ə)r] SAMOST

meteor shower [Brit ˈmiːtɪə ˌʃaʊə, Am ˈmitiərʃaʊwər] SAMOST

shower gel [ˈʃaʊə dʒɛl, Amˈʃaʊər ˌdʒɛl] SAMOST

Prevodi za showers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

showers v slovarju PONS

Prevodi za showers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za showers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

showers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文