angleško » slovenski

I . know <knew, known> [nəʊ] GLAG preh.

2. know (be certain):

ne vedeti, ali ...
to know for a fact that ...

4. know (have understanding):

ˈknow-all SAMOST pej fam

ˈknow-how SAMOST no pl

know-it-all SAMOST Am

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文