angleško » slovenski

paint·ing [ˈpeɪntɪŋ] SAMOST

1. painting (picture):

slika ž

2. painting no pl (art):

3. painting no pl (house decorating):

ˈcave paint·ing SAMOST

ˈoil paint·ing SAMOST

I . paint [peɪnt] SAMOST

1. paint no pl (substance):

barva ž

2. paint (art colour):

paints pl
barv(ic)e ž pl

II . paint [peɪnt] GLAG nepreh.

2. paint (decorate rooms):

III . paint [peɪnt] GLAG preh.

1. paint (make picture):

2. paint (decorate):

ˈpaint pot SAMOST

ˈpaint roll·er SAMOST

ˈpaint strip·per SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文