angleško » slovenski

I . par·ty [ˈpɑ:ti] SAMOST

1. party (celebration):

zabava ž
žur m pog

4. party (person involved):

stranka ž

5. party fam (person):

tič m

II . par·ty <-ie-> [ˈpɑ:ti] GLAG nepreh. fam

ˈbirth·day par·ty SAMOST

ˈdin·ner par·ty SAMOST

eˈcol·ogy par·ty SAMOST

ˈgar·den par·ty SAMOST

ˈLa·bour Par·ty SAMOST no pl Brit POL

ˈleav·ing par·ty SAMOST

par·ty ˈcon·fer·ence SAMOST Brit, par·ty ˈcon·gress SAMOST

par·ty head·ˈquar·ters SAMOST

par·ty ˈlead·er SAMOST

par·ty ˈline SAMOST

1. party line POL:

par·ty ˈpoli·tics SAMOST + sing/pl vb

ˈpar·ty poo·per SAMOST Brit fam

ˈsearch par·ty SAMOST

ˈstag night, ˈstag par·ty SAMOST

I . third ˈpar·ty SAMOST

Brit·ish ˈNa·tion·al Par·ty SAMOST, BNP SAMOST POL

ˈhouse-warm·ing SAMOST, ˈhouse-warm·ing par·ty SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文