angleško » slovenski

sleep·ing [ˈsli:pɪŋ] PRID attr

ˈsleep·ing bag SAMOST

Sleep·ing ˈBeau·ty SAMOST

ˈsleep·ing car SAMOST

ˈsleep·ing part·ner SAMOST Brit COMM

ˈsleep·ing pill SAMOST

sleep·ing po·ˈlice·man SAMOST Brit

ˈsleep·ing sick·ness SAMOST no pl

ˈsleep·ing tab·let SAMOST

sleep around GLAG nepreh. fam

sleep in GLAG nepreh.

1. sleep (sleep late):

2. sleep (sleep at work):

sleep off GLAG preh.

sleep hangover, cold, headache:

sleep together GLAG nepreh. (have sex, share bedroom)

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文