angleško » slovenski

III . wa·ter [ˈwɔ:təʳ] GLAG nepreh.

1. water (produce tears):

2. water (salivate):

ˈdrink·ing wa·ter SAMOST no pl

grey ˈwa·ter SAMOST no pl ECOL

high ˈwa·ter SAMOST no pl

low ˈtide SAMOST, low ˈwa·ter SAMOST no pl

ˈrose wa·ter SAMOST no pl

salt ˈwa·ter SAMOST no pl

ˈsoda wa·ter SAMOST no pl

ˈtap wa·ter SAMOST

ˈtoi·let wa·ter SAMOST no pl

ton·ic3 [ˈtɒnɪk] SAMOST, ton·ic wa·ter SAMOST

wa·ter ˈboat·man SAMOST ZOOL

ˈwa·ter-borne PRID

2. water-borne (transmitted):

ˈwa·ter bot·tle SAMOST

ˈwa·ter butt SAMOST Brit

ˈwa·ter can·non SAMOST

ˈwa·ter car·ri·er SAMOST

1. water carrier esp Brit ASTROL:

vodnar(ka) m (ž)

2. water carrier (water pipe):

ˈwa·ter cart SAMOST hist

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文