’—‘c'est v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ’—‘c'est v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.est [ɛst] PRID inv

II.est [ɛst] SAMOST m

est-ce → être

glej tudi être2, être1

être2 [ɛtʀ] SAMOST m

est-allemand (est-allemande) <mpl est-allemands> [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRID

est-ouest [ɛstwɛst] PRID inv

I.sud-est [sydɛst] PRID inv

II.sud-est [sydɛst] SAMOST m

I.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] PRID inv

II.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ’—‘c'est v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

’—‘c'est v slovarju PONS

Prevodi za ’—‘c'est v slovarju francoščina»angleščina

est1 [ɛ] GLAG

est indic prés de être

glej tudi être

II.être [ɛtʀ] irr GLAG nepreh. impers

IV.être [ɛtʀ] irr SAMOST m

I.est2 [ɛst] SAMOST m sans pl

II.est2 [ɛst] PRID inv

est-allemand(e) [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRID

nord-est [nɔʀɛst] SAMOST m inv

I.sud-est [sydɛst] inv SAMOST m

II.sud-est [sydɛst] inv PRID

Nord-Est [nɔʀɛst] SAMOST m inv

qui est-ce qui [kiɛski] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui est-ce que [kiɛskə] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position complément)

est-ce que [ɛskə] PRIS ne se traduit pas

Individual translation pairs

’—‘c'est Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文