m'est v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za m'est v slovarju francoščina»angleščina

I.est [ɛst] PRID inv

II.est [ɛst] SAMOST m

est-ce → être

glej tudi être1, être2

être2 [ɛtʀ] SAMOST m

est-allemand (est-allemande) <mpl est-allemands> [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRID

est-ouest [ɛstwɛst] PRID inv

I.sud-est [sydɛst] PRID inv

II.sud-est [sydɛst] SAMOST m

I.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] PRID inv

II.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] SAMOST m

être2 [ɛtʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

m'est v slovarju PONS

Prevodi za m'est v slovarju francoščina»angleščina

est1 [ɛ] GLAG

est indic prés de être

glej tudi être

II.être [ɛtʀ] irr GLAG nepreh. impers

IV.être [ɛtʀ] irr SAMOST m

I.est2 [ɛst] SAMOST m sans pl

II.est2 [ɛst] PRID inv

est-allemand(e) [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRID

nord-est [nɔʀɛst] SAMOST m inv

I.sud-est [sydɛst] inv SAMOST m

II.sud-est [sydɛst] inv PRID

II.être [ɛtʀ] irr GLAG nepreh. impers

IV.être [ɛtʀ] irr SAMOST m

Nord-Est [nɔʀɛst] SAMOST m inv

qui est-ce qui [kiɛski] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui est-ce que [kiɛskə] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position complément)

est-ce que [ɛskə] PRIS ne se traduit pas

m'est Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

être à 5 km à l'est de qc

m'est iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文