morte v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za morte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

morte-eau <pl mortes-eaux> [mɔʀto, mɔʀtzo] SAMOST ž

morte-saison <pl mortes-saisons> [mɔʀt(ə)sɛzɔ̃] SAMOST ž

mort1 [mɔʀ] SAMOST ž

1. mort (d'être vivant):

donner la mort liter
like mad inf
je leur en veux à mort inf

glej tudi souffle, cheval

souffle [sufl] SAMOST m

1. souffle PHYSIOL (respiration):

I.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o] SAMOST m

II.à cheval sur PREDLOG

III.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

cheval à bascule JEUX
cheval de saut SPORT
cheval de Troie (gén) INFOR

IV.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

I.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt] GLAG pp

mort → mourir

II.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt] PRID

III.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt] SAMOST m (ž) (défunt)

IV.mort SAMOST m

V.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt]

glej tudi rat, mourir

rat [ʀa] SAMOST m

I.mourir [muʀiʀ] GLAG nepreh. + v être

1. mourir (cesser de vivre):

II.se mourir GLAG povr

III.mourir [muʀiʀ]

mort-né (mort-née) <mpl mort-nés> [mɔʀne] PRID

semi-mort (semi-morte) <mpl semi-morts> [səmimɔʀ, ɔʀt] PRID

Prevodi za morte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

morte v slovarju PONS

Prevodi za morte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mort(e) [mɔʀ, mɔʀt] GLAG

mort part passé de mourir

II.mort(e) [mɔʀ, mɔʀt] PRID

III.mort(e) [mɔʀ, mɔʀt] SAMOST m(ž)

glej tudi mourir

mourir [muʀiʀ] GLAG nepreh. irr +être

mort [mɔʀ] SAMOST ž

I.mort-né(e) <mort-nés> [mɔʀne] PRID

II.mort-né(e) <mort-nés> [mɔʀne] SAMOST m(ž)

Mort [mɔʀ] SAMOST ž

croque-mort <croque-morts> [kʀɔkmɔʀ] SAMOST m inf

Prevodi za morte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

morte Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à mort! à mort!

morte iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文