pique v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pique [pik] SAMOST ž

II.pique [pik] SAMOST m

I.piqué (piquée) [pike] GLAG pp

piqué → piquer

II.piqué (piquée) [pike] PRID

III.piqué (piquée) [pike] SAMOST m (ž) inf (extravagant)

IV.piqué SAMOST m

glej tudi piquer

8. piquer inf:

1. piquer (irriter):

3. piquer (descendre):

III.se piquer GLAG povr

4. piquer (par prétention) form:

IV.piquer [pike]

pique-fleurs, pique-fleur <pl pique-fleurs> [pikflœʀ] SAMOST m

8. piquer inf:

1. piquer (irriter):

3. piquer (descendre):

III.se piquer GLAG povr

4. piquer (par prétention) form:

IV.piquer [pike]

glej tudi frotter

III.se frotter GLAG povr

IV.frotter [fʀɔte]

pique-feu <pl pique-feu, pique-feux> [pikfø] SAMOST m

pique-assiette <pl pique-assiette, pique-assiettes> [pikasjɛt] SAMOST mf inf

pique-niquer, piqueniquer [piknike] GLAG nepreh.

pique-nique <pl pique-niques>, piquenique <pl piqueniques> [piknik] SAMOST m

pique-niqu|eur (pique-niqueuse) <mpl pique-niqueurs>, piqueniqueur (piqueniqueuse) <mpl piqueniqueurs> [piknikœʀ, øz] SAMOST m (ž)

Prevodi za pique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pique v slovarju PONS

Prevodi za pique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pique [pik] SAMOST m JEUX

pique-niqueur (-euse) <pique-niqueurs> [piknikœʀ, -øz] SAMOST m, f

pique-assiette <pique-assiette(s)> [pikasjɛt] SAMOST mf inf

pique-nique <pique-niques> [piknik] SAMOST m

Prevodi za pique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pique Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文