francosko » nemški

I . petit(e) [p(ə)ti, it] PRID

2. petit (de courte durée):

petit(e)

3. petit (de basse extraction):

petit(e)

6. petit (condescendant):

7. petit (mesquin, bas, vil):

8. petit (médiocre):

9. petit (pour atténuer):

petit(e)

II . petit(e) [p(ə)ti, it] SAMOST m(ž)

1. petit:

petit(e) (enfant)
Kleine(r) f(m)
petit(e) (enfant de qn)
Kleine(r)
petit(e) (enfant de qn)
Kind nt

2. petit ZOOL:

petit(e)
Junge(s) nt

III . petit(e) [p(ə)ti, it] PRIS

petit-beurre <petits-beurre> [p(ə)tibœʀ] SAMOST m

I . petit-bourgeois (petite-bourgeoise) <petits-bourgeois> [p(ə)tibuʀʒwa, p(ə)titbuʀʒwaz] PRID péj

II . petit-bourgeois (petite-bourgeoise) <petits-bourgeois> [p(ə)tibuʀʒwa, p(ə)titbuʀʒwaz] SAMOST m, f péj

petit-déj <petits-déjs> [p(ə)tideʒ] SAMOST m fam

petit-déj okrajšava od petit-déjeuner

glej tudi petit-déjeuner

I . petit-déjeuner <petits-déjeuners> [p(ə)tideʒœne] SAMOST m

II . petit-déjeuner [p(ə)tideʒœne] GLAG nepreh. fam

I . petit-déjeuner <petits-déjeuners> [p(ə)tideʒœne] SAMOST m

II . petit-déjeuner [p(ə)tideʒœne] GLAG nepreh. fam

petit-fils <petits-fils> [p(ə)tifis] SAMOST m

petit-four <petits-fours> [p(ə)tifuʀ] SAMOST m

petit-gris <petits-gris> [p(ə)tigʀi] SAMOST m ZOOL

1. petit-gris (écureuil):

2. petit-gris (escargot):

petit-nègre [p(ə)tinɛgʀ] SAMOST m sans pl

petit-neveu <petits-neveux> [p(ə)tin(ə)vø] SAMOST m

petit-pois <petits-pois> [p(ə)tipwa] SAMOST m

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文