thrashing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za thrashing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

thrashing [Brit ˈθraʃɪŋ, Am ˈθræʃɪŋ] SAMOST lit, fig

I.thrash about GLAG [Brit θraʃ -, Am θræʃ -], thrash around GLAG (thrash about, thrash around)

II.thrash about GLAG [Brit θraʃ -, Am θræʃ -], thrash around GLAG (thrash [sth] around)

Prevodi za thrashing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thrashing v slovarju PONS

Prevodi za thrashing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za thrashing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thrashing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文