the v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za the v slovarju angleščina»španščina

I.the DOL ČLEN [Am ði, ðə, Brit ðə, ðɪ, ðiː]

II.the PRIS + comp [Am ði, ðə, Brit ðə, ðɪ, ðiː]

stick-in-the-mud [Am ˈstɪk ɪn ðə ˌməd, Brit ˈstɪkɪnðəˌmʌd] SAMOST inf

top-of-the-line [Brit ˌtɒpəvðəˈlʌɪn], Brit also top-of-the-range [ˌtɑːpəvðəˈreɪndʒ, ˌtɒpəvðəˈreɪndʒ] PRID

theater-in-the-round, theatre-in-the-round Brit [Am ˌθiədərənðəˈraʊnd, Brit ˌθɪətərɪnðəˈraʊnd] SAMOST U

under-the-counter [Am ˌəndərðəˈkaʊn(t)ər, Brit ˌʌndəðəˈkaʊntə] PRID attr

dyed-in-the-wool [Am ˌdaɪdɪnðəˈwʊl, Brit ˌdʌɪdɪnðəˈwʊl] PRID attr

glow-in-the-dark [Am ˌɡloʊɪnðəˈdɑrk, Brit ˈɡləʊɪnðəˌdɑːk] PRID

hunt-the-slipper [Brit ˌhʌntðəˈslɪpə], hunt-the-thimble [-ˈθɪmbəl] SAMOST Brit

the v slovarju PONS

Prevodi za the v slovarju angleščina»španščina

I.the [ðə, stressed, before vowel ði:] def art

II.the [ðə, stressed, before vowel ði:] PRIS (in comparison)

off-the-peg [ˌɒfðəˈpeg, Am ˌɑ:f-] PRID Brit, off-the-rack [ˌɒfðəˈræk, Am ˌɑ:f-] PRID Am

over-the-counter [ˌəʊvəðəˈkaʊntəʳ, Am ˌoʊvɚðəˈkaʊnt̬ɚ] PRID

out-of-the-way [ˌaʊtəvðəˈweɪ, Am ˌaʊt̬əvðəˈ-] PRID

the Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

the iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文