smart v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za smart v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

smart-arse [Brit ˈsmɑːtɑːs] Brit SAMOST (person)

smart casual [smɑːt ˈkaʒjʊəl, Amˌsmɑrt ˈkæʒuəl] PRID

Prevodi za smart v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smart v slovarju PONS

Prevodi za smart v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

smartarse [ˈsmɑ:tɑ:s, Am ˈsmɑ:rtɑ:rs] SAMOST Brit, Aus, smart ass SAMOST pej inf

Prevodi za smart v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smart Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文