angleško » slovenski

fig1 [fɪg] SAMOST

I . fig2 [fɪg] SAMOST

fig → figure:

fig
sl.
see fig 5
glej sl. 5

II . fig2 [fɪg] PRID

fig → figurative:

fig
fig.

glej tudi figure out , figure , figurative

figure out GLAG preh.

1. figure (work out):

figure MATH

2. figure (understand):

III . fig·ure [ˈfɪgəʳ] GLAG nepreh.

2. figure Am (count on):

3. figure (make sense):

fig·ura·tive [ˈfɪgjərətɪv] PRID

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文