hand v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hand v slovarju angleščina»francoščina

1. hand ANAT:

7. hand (possession):

hand-dryer, hand-drier [Brit ˈhanddrʌɪə, Am ˈhændˌdraɪ(ə)r] SAMOST

hand-knit [Brit handˈnɪt, Am hæn(d)ˈnɪt], hand-knitted [Am ˌhændˈnɪdəd] PRID

first-hand [Brit ˌfəːstˈhand, Am ˌfərstˈhænd] PRID PRIS

hand v slovarju PONS

Prevodi za hand v slovarju angleščina»francoščina

1. hand (limb joined to arm):

2. hand (responsibility, control):

Fraze:

hand Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文