son v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za son v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

son-in-law [Brit ˈsʌnɪnlɔː, Am ˈsən ən ˌlɔ] SAMOST

son-of-a-gun [Brit ˌsʌnəvəˈɡʌn] SAMOST Am inf, dated

I.son of a bitch [Brit ˌsʌn əv ə ˈbɪtʃ] SAMOST Am slang

son et lumière [Brit ˌsɒn eɪ ˈluːmjɛː, Am ˌsɔneɪlumˈjɛr] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za son v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

son v slovarju PONS

Prevodi za son v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za son v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

son Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文