friend's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za friend's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. friend (person one likes):

ami/-e m/ž (of de)
devenir ami/-e m/ž avec qn
être ami/-e m/ž avec qn

III.friend [Brit frɛnd, Am frɛnd] GLAG preh. inf (befriend on the Internet)

friend zone [ˈfrɛnd zəʊn, Amˈfrɛnd ˌzoʊn] SAMOST inf

Individual translation pairs

Prevodi za friend's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

friend's v slovarju PONS

Prevodi za friend's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za friend's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

friend's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

friend's iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za friend's v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文