where v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za where v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.where [Brit wɛː, Am (h)wɛr] ZAIMEK Where is generally translated by : where are the plates? = où sont les assiettes?; do you know where he's going? = est-ce que tu sais où il va?; I don't know where the knives are = je ne sais pas où sont les couteaux.
Note that in questions on its own requires inversion of the verb: where are you going? = où allez-vous? but followed by est-ce que needs no inversion: où est-ce que vous allez?

2. where (as indirect interrogative):

3. where (as relative):

where → whereas

glej tudi whereas

Individual translation pairs

Prevodi za where v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

where v slovarju PONS

Prevodi za where v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za where v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

where Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文