watching v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za watching v slovarju angleščina»francoščina

whale watching [ˈweɪl wɒtʃɪŋ, Amˈweɪl wɑtʃɪŋ] SAMOST

I.watch [Brit wɒtʃ, Am wɑtʃ, wɔtʃ] SAMOST

4. watch (pay attention to):

watch it inf!
fais gaffe! inf
to watch one's step lit, fig
watch your back inf! lit
watch your back inf! fig

I.watch for GLAG [Brit wɒtʃ -, Am wɑtʃ, wɔtʃ -] (watch for [sb/sth])

watching v slovarju PONS

Prevodi za watching v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za watching v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

watching Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文