qu'a-t-il v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qu'a-t-il v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.mumble [Brit ˈmʌmb(ə)l, Am ˈməmbəl] SAMOST

hurriedly [Brit ˈhʌrɪdli, Am ˈhəridli, ˈhərədli] PRIS

I.explain [Brit ɪkˈspleɪn, ɛkˈspleɪn, Am ɪkˈspleɪn] GLAG preh. (all contexts)

I.grind out GLAG [Brit ɡrʌɪnd -, Am ɡraɪnd -] (grind out [sth], grind [sth] out)

Prevodi za qu'a-t-il v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

qu'a-t-il v slovarju PONS

Prevodi za qu'a-t-il v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

advantage [ədˈvɑ:ntɪdʒ, Am -ˈvæ:nt̬ɪdʒ] SAMOST a. SPORT

possibility [ˌpɒsəˈbɪləti, Am ˌpɑ:səˈbɪlət̬i] SAMOST

glej tudi other, much, more, many, little, less

III.more [mɔ:ʳ, Am mɔ:r] ZAIMEK comp of much many

Prevodi za qu'a-t-il v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

place [plas] SAMOST ž

I.droit [dʀwa] PRIS

II.droit [dʀwa] SAMOST m

là-dessous [lad(ə)su] PRIS

âge [ɑʒ] SAMOST m

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文