l'as-tu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'as-tu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

racing [Brit ˈreɪsɪŋ, Am ˈreɪsɪŋ] SAMOST

incidentally [Brit ɪnsɪˈdɛnt(ə)li, Am ˌɪnsəˈdɛnt(ə)li] PRIS

modelling [Brit ˈmɒd(ə)lɪŋ, Am ˈmɑdlɪŋ] SAMOST

I.work on GLAG [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on)

II.work on GLAG [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on [sb])

III.work on GLAG [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on [sth])

I.vacation [Brit vəˈkeɪʃ(ə)n, veɪˈkeɪʃ(ə)n, Am veɪˈkeɪʃ(ə)n, vəˈkeɪʃ(ə)n] SAMOST

II.vacation [Brit vəˈkeɪʃ(ə)n, veɪˈkeɪʃ(ə)n, Am veɪˈkeɪʃ(ə)n, vəˈkeɪʃ(ə)n] GLAG nepreh. Am

Prevodi za l'as-tu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.m'as-tu-vu [matyvy] inf PRID inv

II.m'as-tu-vu <pl m'as-tu-vu> [matyvy] inf SAMOST mf

toi-même [twamɛm] OSEB ZAIM

ficelle [fisɛl] SAMOST ž

l'as-tu v slovarju PONS

Prevodi za l'as-tu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za l'as-tu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.qui [ki] ZAIMEK rel

1. qui:

II.qui [ki] ZAIMEK interrog

âge [ɑʒ] SAMOST m

1. âge (temps de vie):

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

1. avoir (exister):

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

I.quoi [kwa] ZAIMEK rel

Fraze:

II.quoi [kwa] ZAIMEK interrog

III.quoi [kwa] MEDMET

II.regarder [ʀ(ə)gaʀde] GLAG nepreh. (s'appliquer à voir)

I.en [ɑ̃] PREDLOG

4. en (manière d'être, de faire):

II.en [ɑ̃] ZAIMEK

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文