entre-temps v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za entre-temps v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za entre-temps v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

betweentimes, betweenwhiles [Brit bɪˈtwiːntʌɪmz, Am bəˈtwintaɪmz] PRIS

I.interim [Brit ˈɪnt(ə)rɪm, Am ˈɪn(t)ərəm] SAMOST

II.interim [Brit ˈɪnt(ə)rɪm, Am ˈɪn(t)ərəm] PRID

intervening [Brit ɪntəˈviːnɪŋ, Am ɪn(t)ərˈvinɪŋ] PRID

I.meanwhile [Brit ˈmiːnwʌɪl, Am ˈminˌ(h)waɪl] PRIS

3. while (during the time that):

glej tudi worth

2. worth (value, usefulness):

II.worth [Brit wəːθ, Am wərθ] PRID jamais épith

2. worth (of abstract value):

4. now (the present time):

2. time (specific duration):

3. time (hour of the day, night):

4. time (era, epoch):

5. time (moment):

6. time (occasion):

7. time (experience):

1. time (schedule):